TOP 

04.06.1932 – 06.09.2012

 

Alltied hest du Lengen na wat.
„Julimaant is haast vörbi.
Sömmer, o Sömmer,
ik roop na di!“*

Alltied büst du up Söke na wat.
„Up de Padd na de scheve Toorn
Even Aam halen ...
Se muss noch eevkes liekut.
In de Feernte kunn se hum al sehn.
Tüsken Heeg un Fledderboom
gung hör Stapp.
Faak, so faak was se de Padd al lopen.
Daarhen, na hör een un all.
Freerk, denkt se ...
Noch eevkes liekut.“**

Nu hest du dien Padd funnen.
Nu hest du di dörfuchten.
Nu büst du hoog anlopen.
Nu büst du an ’t Enn raakt.


Hans-Hermann Briese
11.09.2012


*  “Ik roop na di“, DIESEL 24
**“De Weg na Freerk“, DIESEL 17